ยิ น ดี ต อ น รั บ ทุ ก ค น เ ข้ า สู่ บ ล๊ อ ก ส่ ว น ตั ว ข อ ง ดิ ฉั น ค ร๊ า า า า ~*

ประวัติส่วนตัว
นางสาวศิริพร วารีวหา
ค.บ.4 เอกประถมศึกษา
หมู่ 1 รหัส 534188077
คณะ ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ. ราชบุรี

ชื่อเล่น บีบี เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2534 อายุ 22
รูปร่าง ตัวเล็กกระทัดรัด
นิสัย ร่าเริง  บ้า  ชอบหัวเราะ  อารมณ์ดี

Email bebeenaja@gmail.com

คติประจำใจ เหนื่อยไม่กลัว กลัวจนมากกว่า